Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi dần nữ mạng

Tag Archives: tuổi dần nữ mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn

Nữ mạng – Nhâm Thìn Cung KHẢM Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nam mạng) TỔNG QUAN Nhâm Thìn, cung Khảm số này, Mạng Thủy nước …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Dần

Nữ mạng – Bính Dần Cung KHẢM Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nam mạng) TỔNG QUAN Bính Dần cung Khảm lửa lư, Tuổi sinh Xuân, Hạ ấm …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Dần

Nữ mạng – Giáp Dần Cung CẤN. Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Bà Cửu Thiên huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nam Mạng) TỔNG QUAN Giáp Dần số gái khôn ngoan, Đại Khê mạng Thủy …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần

Nữ mạng – Nhâm Dần Cung CẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nam Mạng) TỔNG QUAN Nhâm Dần, cung Cấn mạng Kim, Lá vàng tây …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Dần (1950 – 2010) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Dần

Nữ mạng – Canh Dần Cung CẤN Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Dần (1950 – 2010) Nam mạng) TỔNG QUAN Canh Dần, cung Cấn số này, Mạng Mộc, Tòng, Bá …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Dần (1938 – 1998) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Dần

Nữ mạng – Mậu Dần Cung KHẢM Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Dần (1938 – 1998) Nam Mạng) TỔNG QUAN Số này sau ngắn trước dài, Anh em thân thích lạc loài phương …

Xem tiếp