Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi dậu mạng nam

Tag Archives: tuổi dậu mạng nam

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Dậu

Nam mạng – Tân Dậu Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu

Nam mạng – Kỷ Dậu Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu

Nam mạng – Đinh Dậu Cung TỐN. Trực BẾ Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Dậu

Nam mạng – Ất Dậu Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON GÀ. Tương tinh CON CUA BIỂN Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Số này tuổi nhỏ khó nuôi, Lớn lên mạnh …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Dậu

Nam mạng – Quý Dậu Cung CHẤN. Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp