857 lượt xem

[Bản văn] Cậu Bé Cửa Đông

Tranh cổ động

Cậu bé Cửa Đông (Hiển thánh vương tôn chủ bộ tướng), trong hệ thống thờ các vị thánh Trần triều cổ không hề có Cậu bé cửa Đông, khoảng những năm 1990 một số đồng thầy hầu giá Cậu Bé Cửa Đông theo lối hầu mới, ghép Tứ phủ với Trần triều trong một buổi (trước đây Tú phủ và Trần Triều hầu tách các buổi khác nhau).

Xem thêm về Cậu Bé Cửa Đông

Bản văn Cậu Bé Cửa Đông

Khấu đầu vọng bái tiên cung
Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về.
Thuyền ai thấp thoáng giang khê
Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long.
Triều đình ban chỉ sắc phong
Gia ban chủ tướng vương tôn nhà Trần.
Cậu Hoàng văn võ mười phần
Điều quân khiển tướng tài thần ra oai.
Lĩnh ban quốc ấn quyền cai
An dân trấn giữ ra ngoài Cửa Đông.
Phất cờ hạ lệnh tiến công
Phạm Nhan mất vía Nguyên Mông chạy dài.
Thánh tôn xuất chúng đại tài
Văn thao võ lược đáng trai anh hùng.
Danh thơm tám cõi lẫy lừng
Ngũ châu tứ hải khắp vùng ai đang.
Tay mang kiếm bạc đường hoàng
Áo vàng, đai trắng ngực mang thẻ bài.
Trên đời có một không hai
Thông minh chính trực nào ai dám bì.
Tiên phong phất ngọn hồng kì
Bảo dân hộ quốc quản gì công lao.
Để cho tỏ mặt anh hào
Thánh cậu tài giỏi trí cao hơn người.
Tỏ tường chính trực vàng mười
Gian nan thử trí dẹp loài hại dân.
Đánh cho tan tác gian quân
Tàu chìm bè đắm xa gần đều thua.
Dẹp an về tấu Đức Vua
Mông Nguyên đã tháo đã thua tan tành.
Xa gần nức tiếng thơm danh
Thánh Cậu Cửa Suốt anh linh muôn đời.
Giữ cho trọn kiếp Vua tôi
Xin được lấy thưởng quy hồi nơi xưa.
Kiệu vàng đón rước tiễn đưa
Qua miền Kiếp Bạc vào chùa Côn Sơn.
Lễ Phật, Phật độ bình an
Lễ Thánh, Thánh độ an khang hiền hòa.
Thánh Ông giá ngự trên tòa
Đòi Cậu Cửa Suốt kíp qua nghe truyền.
Cậu liền giục ngựa băng miền
Thoát thôi Cậu đã về miền Quảng Ninh.
Hòn Gai sơn thủy hữu tình
Lệnh cậu trấn giữ an bình yên vui.
Tiểu con điểm trống ba hồi
Xin Cậu giá ngự xuống nơi bản đền.
Ban công, ban lộc, ban quyền
Trừ tà diệt quỷ khắp miền nước Nam.
Độ cho ngoài Bắc trong Nam
Nhớ ngày khánh hội về hàng quỳ tâu.
Chúng con thành kính cúi đầu
Dâng văn thỉnh Cậu cậu thời giáng lai.
Cậu về giá ngự điện đài
Khuông phù Nam Việt đời đời vinh hoa.