1095 lượt xem

[Bản văn] Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Thiep Tan Linh Muc

Chúa Đệ Tam Lâm Thao cũng là vị chúa rất hay ngự về, sau Chúa Nguyệt Hồ. Như hai vị chúa trên, khi người ta dâng đàn Chúa Bói thì thường thỉnh chúa về chứng tòa Chúa Đệ Tam màu trắng. Khi về đồng bà thường mặc áo trắng, có nơi khi hầu bà thì múa mồi như Chúa Bà Đệ Nhị Nguyệt Hồ, nhưng có nơi hầu chúa lại chỉ dùng quạt khai quang.

Bản văn Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Lâm Thao Cao Mại quê nhà
Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam.
Quyền hành cai quản sơn trang
Sơn lâm các động xa gần làm tôi.
Anh linh lừng lẫy núi đồi
Nữ trung oanh kiệt toàn tài kiếm cung.
Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ
Chúa giáng trần diệt lũ tà kinh.
Chúa sai vạn vạn binh hùng
Gần xa đâu đó dốc lòng không sai.
Chúa đi khắp bốn phương trời
Trung linh thần nữ đền thờ chí công.
Hùng Vương thánh tổ lạc hồng
Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào ra.
Ngắm xem khắp hết gần xa
Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm.
Một lòng mộ đạo nhất tâm
Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu.
Dù ai hiếu đạo kêu cầu
Nhang đăng khấn nguyện hương hoa cúng dàng.
Phép tiên Chúa giáng một khi
Cứu dân độ thế tức thì tan không.
Dạo chơi nam bắc tây đông
Lầu son phủ tía đền rồng vào ra.
Chúa vào cửa Mẫu tâu qua
Lạng Sơn Bắc Lệ lại ra phủ Hòn​.