Nếu một người có căn số hầu các giá nhà Trần thì giá Đức Ông có thể là giá mở khăn đầu tiên (vì Tam Tòa Thánh Mẫu không tung khăn), tuy nhiên cũng khá hiếm khi có người hầu về Đức Ông mà chỉ khi đại sự cần thỉnh ông về để trừ tà sát quỷ thì mới hầu ông (vì theo quan niệm cổ: “bóng” Đức Ông Trần Triều khá nặng nên không phải đồng cựu đã đội lệnh nhà Trần thì không thể hầu được) hoặc khi đại tiệc mở phủ thường thỉnh ông về chứng đàn Trần Triều (gồm voi, ngựa, thuyền rồng, tráp áo…) hoặc đồng mới tạ phủ và làm lễ đội lệnh nhà Trần. Khi ngự đồng, ông mặc áo đỏ, thêu rồng và hổ phù (có một số nơi hầu ông, chân đi hia, đầu đội mũ trụ), có thể mặc áo choàng bên ngoài, một số vùng hầu ông thường múa thanh đao.

>>> Xem thêm Đức Thánh Trần

Bản văn Đức Ông Trần Triều

Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn
Tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn,
Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực
Tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn.

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị
Lịch đế vương tế thế trị bình
Thiên Trường, Tức Mạc địa danh
Sơn hà dục tú trung linh kham kỳ.

Ngoại man di úy uy củng phục
Trung hoa đồng mộ đức tôn thân
Thượng minh quân hạ lương thần
Nhất đường ngư thủy long vân tao phùng.

Hội liên phong hà thanh hải yến
Thời phúc sinh xuất hiện nam phương
Tường vân ái đãi lưu quang
Hoàng thiên tích mệnh,nam bang giáng trần.

Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế
Thác định sinh Trần thị tôn vương
Dung nghi tướng mạo đường đường
Khuê trương vĩ vọng đống lương đại tài.

Võ thao lược hùng oai quán cổ
Văn kinh luân khí độ Việt nhân
Triều ban bĩ cực hoàng thân
Nội san bình chính ngoại cầu Đổng binh.

Mưu quyết thủy Khổng Minh thức trí
Phép hành sư Bạch khí chi doanh
Thiên cương thái ất tung hoành
Tứ kì bát chính quán tinh trận đồ.

Tác miếu đường quy mô sáng chế
Lập triều đình cương kỷ hưng long
Uy danh cái thế anh hùng
Bắc nam viết Thánh tây đông xưng Thần.

Bính tuất niên trùng hưng chi nhị
Văn nguyên tào chú đế Đằng giang
Vạn binh hai động ba dương
Mã Nhi kỳ hiệu tướng cường nam đương.

Bá Linh khất Ngô vương đới tội
Quá nam thành phó hội lập công
Nhất phương nỗ lực khởi phong
Nam quan cáo cấp cửu trùng kiếm văn.

Phán triều thần thùy năng đăng địch
Cứu lương dân thụ tặc gian nan
Bách quan thụ tấu thiên nhan
Cử Trần tướng, tiểu an tặc đồ.

Anh Tôn hạ long chu bút tứ
Chiếu đặc sai đại cử tiên phong
Phụng sai chiếu mệnh cửu trùng
Lĩnh ban kiếm ấn tiên phong khởi hành.

Thống vạn binh tổng kiêm Tiết Chế
Quản chư quân nghệ chí Đằng giang
Bài sai thủy trận quang mang
Cổ minh lục điểm kỳ đương ngũ hành.

Bá Linh hữu kỳ binh ngữ chí
Thị hùng tài bất úy Vương Sư
Mộc niên Thánh xuất mưu kỳ
Một sai tiềm phục thủy tê xuyên tào.

Tiền quân Vĩnh Lâm hầu đại tướng
Tả quân sai Dã Tượng giáp công
Hữu quân ông Yết Kiêu hùng
Hậu quân phò mã thượng công tiếp tùy.
Thánh cư trung hoàng kì hiệu phát
Lệnh chỉ huy điều bác ngũ quân.

Rate this post