1023 lượt xem

Cậu Bé Cửa Đông

Cậu Bé Cửa Đông (Cửa Suốt)

Thánh Cậu Bé trấn giữ Cửa Đông. Cậu Bé Cửa Suốt là cháu trai của Hưng Đạo Vương, ngang bằng với Cô Bé Cửa Suốt, cậu là Cậu Bé Quận bản đền trấn giữ trong Đền Cửa Ông, được Đức Ông Đệ Tam trao quyền trấn giữ Cửa Đông (cách gọi “Cậu Bé” cũng là do thứ bậc trong nội tộc Trần Triều chứ không giống với các Cậu Bé trong hàng Thánh Cậu của Tứ Phủ). Cậu Bé còn được phong là Hiển Thánh Vương Tôn Chủ Bộ Tướng.

Cậu Bé Cửa Đông
Cậu Bé Cửa Đông

Giá Cậu Bé Cửa Suốt cũng ít khi ngự về, khi ngự đồng, cậu mặc áo vàng, đầu vấn khăn ngang và cầm đôi hèo hoa. Cậu Bé Cửa Suốt được thờ làm Cậu Quận bản đền, coi sóc ra vào Đền Cửa Ông. Khi thỉnh cậu, văn hát rằng:

“Cửa Đông sóng dậy ầm ầm

Thỉnh mời Cậu Bé lai lâm ngự về”