145 lượt xem

Nằm nghe Kinh, Giảng Pháp có được không? Tại sao?

Câu Hỏi: 

“Nghe kinh có thể nằm nghe không?”

Đáp:

Nằm xuống nghe rất thoải mái! Người giảng kinh ngồi ở đó giảng, người nghe kinh nằm ở đó nghe, đây là không cung kính; không thể nói là không được, không cung kính. Nhưng có khai duyên, khi nào khai duyên? Khi quý vị bị bệnh, quý vị không thể ngồi dậy, được! Có thể nằm đó nghe, ham muốn thoải mái, đây là đại bất kính. Thành tựu của pháp thế xuất thế gian, đại sư Ấn Quang nói rất hay, học từ trong thành kính, “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.” Cho dù Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, chúng ta không có tâm thành kính, một phần lợi ích cũng chẳng có; quý vị được bao nhiêu lợi ích là ở tâm thành kính của bản thân quý vị.

Huống hồ quý vị biểu hiện thành kính này trên oai nghi, không những bản thân được lợi ích, cũng có thể giúp đỡ chúng sanh khác, hoá tha! Người khác thấy quý vị nghe kinh cung kính như vậy, thì họ cảm động; quý vị có thể làm cảm động nhiều thêm một người thì công đức càng lớn! Đừng tưởng rằng không có ai ở đó, có thể tuỳ tiện một chút, cái suy nghĩ này sai rồi, chúng ta nghe kinh không có người ở đó, có quỷ thần ở đó! Mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy có rất nhiều chúng sanh vô hình! Chúng ta cung cung kính kính, đầy đủ oai nghi, họ cũng tôn kính quý vị, quỷ thần cũng tôn kính quý vị. Nếu như quý vị khinh mạn, quỷ thần xem thường quý vị, quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Nhà Nho thường nói: “Quân tử thận độc”. Độc là một mình, đều rất cẩn thận, không dám phóng dật, không dám tuỳ tiện, đạo lý cũng ở chỗ này.

“Phật Học Vấn Đáp” – 21-90-59
( Pháp Sư Tịnh Không )