1395 lượt xem

[Bản văn] Quan Lớn Đệ Nhị

[Bản văn] Quan Lớn Đệ Nhị

Quan Lớn Đệ Nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay ngự về đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh (xanh la hay xanh lá cây) thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ và múa kiếm (cách hầu Quan Giám Sát thì có nơi múa đôi kiếm, có nơi múa một kiếm, có nơi lại múa một kiếm một cờ). Cũng như Quan Lớn Đệ Nhất, khi khai đàn mở phủ, người ta thỉnh Quan Lớn Đệ Nh về chứng đàn Nhạc Phủ (Thượng Ngàn: đàn mã đều màu xanh). Ngoài ra vào những dịp đại lễ (như mở phủ khai đàn, tạ phủ…), trước ngày làm lễ, người ta thường thỉnh Quan Đệ Nhị về thanh tra giám sát đàn mã đền phủ.

Bản văn Quan Lớn Đệ Nhị

Sơn tiêu sơn động sơn trang
Đền thờ quan giám sát thượng ngàn tối linh.
Muôn hoa đua nhị trên cành
Bộ nàng tha thướt yến quỳnh bẻ bai.
Thượng ngàn giám sát quyền cai
Thông tri tam giới khâm sai đại thần.
Có phen giá vũ đằng vân
Bát muôn công tử xa gần làm tôi.
Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều quan đảo vũ một thôi giờ dần.
Lệnh sai hà bá thuỷ thần
Tự nhiên dâng nước xoáy vần mưa sa.
Điều thời thiên hạ xướng ca
Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi.
Có phen thong thả ngự chơi
Tuyển người số mực chép người số son.
Vua cha nghe hết nguồn cơn
Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan.
Lệnh truyền giáng hạ làm quan
Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành.
Vừa năm ất dậu thai sinh
Mồng ba tháng một đã sinh ra người.
Tuổi vừa ba bốn đi chơi
Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan.
Song đường mừng rỡ yêu thương
Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì.
Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
Mồng ba tháng một,một khi giờ dần.
Sắc sai hà bá thuỷ thần
Quần tiên đón rước chẳng nhầm một ai.
Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà.
Đều thời vâng lệnh vua cha
Rước quan đệ nhị lên toà thượng thiên.
Song đường thương nhớ chẳng yên
Sao ông nỡ để mối phiền dương gian.
Sinh thành dưỡng dục núi non
Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành.
Vốn xưa ông ở thiên đình
Con vua Thượng Đế giáng thần dương gian.
Dù ai có lệnh kêu van
Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành.
Thiên tư chính trực thông minh
Giáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần.
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường.