Hiện thân của Ông Hoàng Đôi là Tướng quân Nguyễn Hoàng. Ông theo lệnh vua cha, giáng sinh lên cõi trần gian, làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn, sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc “Phù Lê Dẹp Mạc”. Ông cũng khá ít khi ngự đồng, nếu có ngự về, ông mặc áo như Ông Hoàng Cả (nhưng màu xanh), chỉ có ở Hà Nội là hay thỉnh ông về nhưng lại thỉnh ông như một vị Quan Lớn (gọi là Ông Lớn Triệu Tường), ngự sau giá Quan Điều Thất, ông về tấu hương, khai quang rồi múa cờ lệnh (cờ lệnh đại, vuông, ngũ sắc).

Bản văn Ông Hoàng Đôi Triệu Tường

“Hoàng đôi đem quân lên ngàn
Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời”.

Chí càn khôn nổi miền Nam Việt
Đất Thanh Hoa dân kiệt địa linh
Tấu quan Hoàng Triệu giáng sinh
Vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài.
Ông hoàng con vua thứ hai
Đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình.
Có nhà họ Mạc bất bình
Vua sai quan Triệu đề hành binh sang.
Khi đi tế độ nghiêm trang
Khi về đóng đất Tống Sơn,Triệu Tường.
Hay đâu sự lạ phi thường
Hoàng về cho tới Triệu Tường xứ Thanh.
Bái đô còn dấu anh linh
Công người ghi để sửa xanh muôn đời.

Việt sử chép đời Lê Thái Tổ
Đức Nguyễn Kim phò chúa an dân
Sinh ông Hoàng Triệu trung thần
Đã hay kinh sử lại nhuần binh thư.
Giận họ Mạc quyết trừ căn thảo
Đấng trung thần giữ đạo Khương Duy
Ra tay huấn luyện binh kỳ
Làm cho họ Mạc khiếp uy nhường tài.
Đã nên đấng khôi đai đệ nhất
Dải hoành sơn khời vận hoàng đồ
Sắc vàng choi chói ngàn thu
Lầu son phủ tía đế đô muôn đời.

Đất Đại Việt chia Trung, Nam, Bắc
Khí anh linh đệ nhất kỳ trung
Đất Thanh Hoa giời để một dòng
Trời sinh đấng anh hung cái thế.
Triều Lê kỷ có nhà Nguyễn thị
Trời định sinh đệ nhị vương quan
Vẻ tốt tươi lá ngọc cành vàng
Tài văn võ đôi đường kiêm vẹn cả.
Giận ngụy Mạc quy mô dân xã
Lê quốc công chỉ hám cầu tài
Quan Triệu ngài vâng lệnh bài sai
Đề binh mã ra ngoài Bắc trấn.
Vận thần toán bày binh bố trận
Mạc thế cùng chiếu cuốn thu quân
Nẻo Cao Bằng ,Mạc chúa ẩn thân
Ra lệnh chỉ cư dân định cảnh.
Ca khải tấu triều đình phụng mệnh
Gió đưa lay phút lánh cõi tiên
Sổ vàng choi chói đề tên
Sắc truy tặng ngũ môn chủ soái.
Lập đền thờ Triệu quan thành ngoại
Biển vàng ban truyền tới hậu lai
Thỉnh quan giá ngự đền đài
Khuông phù đệ tử đời đời vinh hoa.

5/5 - (1 bình chọn)