Các ngày đại tiệc Tứ phủ công đồng hay là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ rất phong phú, đa dạng và tùy thuộc vào từng địa phương với những phong tục, tập quán khác nhau. Ngoài các dịp quan trọng trong năm như dịp hầu thượng nguyên (Tháng Giêng), hầu vào hè (tháng Tư), hầu ra hè (tháng Bảy) hay hầu Tất niên (tháng Chạp) dân gian thường tế lễ để cầu mong an khang, thái bình, cầu mát, tránh dịch bệnh thì vào những dịp đản nhật và hóa nhật của các vị Tiên, Thánh, người dân các nơi cũng tổ chức tiệc lễ với mục đích cung chúc Thánh thọ vô cương và cầu bình an cho gia đình, quốc gia, cộng đồng.

Dưới dây là danh sách các ngày đại tiệc Tứ phủ công đồng tiêu biểu được sắp xếp theo thời gian các tháng như sau:

Tháng giêng

+ Ngày 09/01: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
+ Ngày 12/01: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa
+ Ngày 15/01: Đại Lễ Thượng Nguyên.

Tháng hai

+ Ngày Mão đầu: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
+ Ngày 03/02: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Tam Cửa Suốt – Trần Quốc Tảng
+ Ngày 06/02: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn
+ Ngày 12/02: Tiệc Mẫu Tuyên Quang
+ Ngày 14/02: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
+ Ngày 15 – 16/02: Tiệc Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ (Chúa Bói)
+ Ngày 24/02: Tiệc Sòng Sơn Quốc Mẫu (có nơi 21/02)
+ Ngày 28/02: Tiệc Quan Hoàng Lục (An Biên Đại tướng quân).

Tháng ba

+ Ngày 02/03: Tiệc Trần Triều Cô Bé Cửa Suốt – Cặp Tiên – Linh Từ
+ Ngày 03/03: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Phủ Dày
+ Ngày 07/03: Tiệc Cậu Bé Quận Đồi Ngang
+ Ngày 14/03: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
+ Ngày 17/03: Tiệc Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân.

Tháng tư

+ Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ
+ Ngày 12/04 : Tiệc Chúa Thác Bờ.

Tháng năm

+ Ngày 05/05: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa
+ Ngày 10/05: Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng
+ Ngày 25/05: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang Kì Cùng.

Tháng sáu

+ Ngày 10/06: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn
+ Ngày 12/06: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn và Đản Nhật Cô Bơ Bông
+ Ngày 16/06: Tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh
+ Ngày 24/06: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Tam – Lảnh Giang Xích Đằng.

Tháng bảy

+ Các ngày trong tháng: Đại Lễ Tán Hạ
+ Ngày 07/07: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
+ Ngày 13/07: Tiệc Quan Triệu Tường Tống Sơn Thanh Hoá
+ Ngày 17/07: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà.

Tháng tám

+ Ngày 03/08: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
+ Ngày 06/08: Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa)
+ Ngày 10/08: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
+ Ngày 15/08: Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (Chầu Bảy Mỏ Bạch)
+ Ngày 21/08: Tiệc Tiệc Mẫu Nhà Trần
+ Ngày 20/08: Tiệc Trần Triều (Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn)
+ Ngày 22/08: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng) – Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên
+ Ngày 24/08: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất (tiệc đản nhật).

Tháng chín

+ Ngày 02/09: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn
+ Ngày 04/09: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
+ Ngày 09/09: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu và Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ
+ Ngày 13/09: Tiệc Cô Đôi Cam Đường
+ Ngày 19/09: Tiệc Cô Chín Đền Sòng
+ Ngày 20/09: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục Cung Nương
+ Ngày 28/09: Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu.

Tháng mười

Ngày 10/10: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An.

Tháng mười một

+ Ngày 01/11: Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã – Phạm Ngũ Lão
+ Ngày 02/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Thanh Tra Giám Sát – Đền Đồi Ngang) – Tiệc Chầu Đệ Nhị
+ Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
+ Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba (Chầu Mười Đồng Mỏ)
+ Ngày 11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát) – Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục).

Tháng mười hai

+ Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên
+ Ngày 10/12: Tiệc Đản Nhật Đức Ông Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
+ Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chúa Chữa).

5/5 - (1 bình chọn)