Các ngày tiệc của Tứ phủ công đồng hay là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ rất phong phú, đa dạng và tùy thuộc vào từng địa phương với những phong tục, tập quán khác nhau. Ngoài các dịp quan trọng trong năm như dịp hầu thượng nguyên (Tháng Giêng), hầu vào hè (tháng Tư), hầu ra hè (tháng Bảy) hay hầu Tất niên (tháng Chạp) dân gian thường tế lễ để cầu mong an khang, thái bình, cầu mát, tránh dịch bệnh thì vào những dịp đản nhật và hóa nhật của các vị Tiên, Thánh, người dân các nơi cũng tổ chức tiệc lễ với mục đích cung chúc Thánh thọ vô cương và cầu bình an cho gia đình, quốc gia, cộng đồng. Dưới dây là danh sách các ngày tiệc tiêu biểu của Tứ phủ công đồng được sắp xếp theo thời gian các tháng như sau:

 1. Tháng Giêng:
NGÀY TIỆC
06/01 Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
09/01 Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
10/01 Tiệc Quan Hoàng Tám (Quan Hoàng Bát – Tướng quân Nùng Chí Cao)
Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
12/01 Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa
15/01 Đại lễ Thượng Nguyên
Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
17/01 Tiệc cô Tân An
20/01 Ngày nhà Trần ra quân
19 – 21/01 Tiệc Tứ Vị Vua Bà
25/01 Hội đồng đại lễ nhà Trần

2- Tháng hai:

Top13_Đền Đông Cuông (2)

Lễ rước Mẫu trong Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (áo xanh) tại đền Đông Cuông

NGÀY TIỆC
Ngày Mão Đầu Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)
02/02 Tiệc Mẫu Tam Cờ
03/02 Tiệc Hưng Nhượng Đại Vương (Tướng quân Trần Quốc Tảng)
06/02 Tiệc Tứ vị Vua Bà Đền Cờn Môn
10/02 Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy
12/02 Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ; Núi Dùm; Y La; Cảnh Xanh Linh Từ…)
14/02 Tiệc Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
15 – 16/02 Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
17/02 Tiệc Cậu Đệ Nhất
20/02 Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa)
21/02 (có nơi 24/02) Tiệc Mẫu Sòng Sơn
28/02 (có nơi 22/04) Tiệc Quan Hoàng Lục (An Biên Đại tướng quân)
 1. Tháng ba:
Xem thêm  [Quảng Ninh] Đền Cửa Ông
NGÀY TIỆC
02/03 Tiệc Cô Bé Cửa Suốt
03/03 Tiệc Mẫu Liễu Hạnh (Tiệc Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)
06/03 Tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương
07/03 Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu bé quận Đồi Ngang)
14/03 Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
17/03 Tiệc Chầu Bát Nàn (Chầu Tám; Chầu Bát – Đông Nhung Đại Tướng Quân)
 1. Tháng tư:
NGÀY TIỆC
Các ngày trong tháng Đại Lễ Nhập Hạ
01/04 Tiệc Vương Khảo Trần triều Thân vương An Sinh Vương

Truy Phong Khâm Minh Đại Vương

12/04

(có nơi 01/04)

Tiệc chúa Thác Bờ
18/04 Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
19/04 Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
24/04 Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương
Tiệc Quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai
 1. Tháng năm:
NGÀY TIỆC
05/05 Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung
07/05 Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương
10/05 Tiệc Chầu Lục (Đền Chín Tư Hữu Lũng)
Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)
20/05 Tiệc Cầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân)
25/05 Tiệc Quan Lớn Tuân Tranh
 1. Tháng sáu:
NGÀY TIỆC
01/06 Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
10/06 Tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)
12/06 Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn
Tiệc Cô Bơ Bông (Cô Ba Thoải cung)
16/06 Tiệc Chúa Năm Phương
24/06 Tiệc Quan Lớn Đệ Tam (Thủy Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng)
Tiệc Cô Bé Minh Lương
26/06 Tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba)
Tiệc Cô Tám Đồi Chè
 1. Tháng bảy:

Top13_OngHoangBay

Ban thờ Ông Hoàng Bảy tại đền Bảo Hà – nơi diễn ra Tiệc Ông Hoàng Bảy hàng năm.

 1. Tháng tám:
NGÀY TIỆC
03/08 Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
06/08 Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa)
10/08 Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
15/08 Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (Chầu Bảy Mỏ Bạch)
21/08 Tiệc Tiệc Mẫu Nhà Trần
20/08 Tiệc Trần Triều

Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

22/08 Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng)
Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên
24/08 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất (tiệc đản nhật)

 

 1. Tháng chín:

Top13_3

Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ diễn ra tại Phú Thọ hàng năm.

NGÀY TIỆC
02/09 Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)
04/09 Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
09/09 Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu
Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu
Tiệc ông Chín Thượng
Tiệc Chầu Chín Cửu Tinh
Tiệc Cô Chín Sòng Sơn
13/09 Tiệc Cô Đôi Cam Đường
19/09 Tiệc Cô Chín Đền Sòng
20/09 Tiệc Công Đồng Bắc Lệ
Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục)
28/09 Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu
 1. Tháng mười:
NGÀY TIỆC
10/10 Tiệc Ông Hoàng Mười Nghệ An

Top13_TuPhu (1)

Một cảnh trong vở diễn Tứ Phủ, của đạo điễn Việt Tú, lấy cảm hứng từ nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam – Tứ phủ của dân gian Việt Nam, với ba giá chầu: Chầu Đệ Nhị, Chầu Ông Hoàng Mười và Cô Bé Thượng Ngàn.

 1. Tháng mười một:
NGÀY TIỆC
01/11 (có nơi 10/11) Tiệc Phạm Ngũ Lão
02/11 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Thanh Tra Giám Sát – Đền Đồi Ngang)
Tiệc Chầu Đệ Nhị
06/11 Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
10/11 Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba (Chầu Mười Đồng Mỏ)
11/11 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát)
Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục)
 1. Tháng Chạp
NGÀY TIỆC
01 – 22/12 Đại Lễ Tất Niên
10/12 Tiệc Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Còn gọi là Tiệc đản nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đăng Tối Linh Thần

Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Húy Trần Quốc Liễu
20/12 Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị
25/12 Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót; Chúa Chữa)
Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục)
Rate this post