Quan Lớn Đệ Nhất cũng ít khi về ngự đồng, chỉ những dịp có đại sự như: mở phủ, tạ phủ, hầu xông đền xông điện thì quan mới về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo đỏ thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp trạng mã.

Bản văn Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Hương một triện chín lần soi thấu
Giãi lòng trần khải tấu linh thông
Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông
Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng.

Anh linh lục trí thần thông
Quyền cai tam giới uy phong phép màu.
Thượng thiên xe giá lên chầu
Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy.
Nổi cơn mưa gió tức thì
Sấm vang tám cõi mây che ngất trời.
Đượm nhuần thiên hạ đi nơi
Thừa nhàn loan giá lên chơi các toà.
Ba mươi sáu động tiên nga
Bồng Lai tiên cảnh chẳng xa chút nào.
Bạn tiên dâng quả bàn đào
Rượu tiên thơ thánh thấp cao đòi tuần.
Đàn huyền gảy khúc nam xuân
Cờ tiên rượu thánh thơ tuần ngâm nga.
Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra
Bước vào bái tạ xuống qua cõi trần.
Kíp đòi thổ địa long thần
Hỏi xem thiên hạ vạn dân thế nào.
Sớ lên tâu nộp thiên tào
Ngọc Hoàng giá ngự ngôi cao đế đình.
Dưới toà thuỷ tế long cung
Vua cha thấy mặt trong lòng yêu tin.
Triều thần văn võ đôi bên
Ông tâu các việc thượng thiên lệnh hành.
Xuống chầu thuỷ điện long tinh
Mười hai cửa bể cảnh thanh tú mầu.
Long xà ngư biếc về chầu
Sóng xô mấy lớp nước triều mấy phen.
Uy thanh trấn động kinh thiên
Phút thôi ông đã ngự lên lâm tùng.
Có phen giá ngự sơn trung
Thạch bàn xe giá mây rồng tàn che.
Dư muôn thú vật cầm thi
Dâng hoa tiến quả bốn bề xôn xao.
Bạn tiên mừng rỡ đón chào
Cảnh nào là chẳng mĩ miều thanh tân.
Xuống trần vui thú cõi trần
Thiên Đình có khách hồng trần dâng hoa.

Dưới thuỷ tề long xà phục củng
Sơn lâm đều mến đức tôn vương
Trải qua thiên hạ bốn phương
Lòng trần khải tấu thắp hương khấn cầu.

Tự nhiên ứng biến nhiệm mầu
Hoặc ai số hệ về đâu những là.
Đệ tử hiến cúng hương hoa
Khấu đấu vọng bái ông đà độ cho.
Sắm sanh gà lợn trâu bò
Đèn hương trầu quả thấu cho cõi lòng.
Chí thành hữu cảm tất thông
Sở cầu tất ứng giáng lâm độ trì.
Chữ rằng thánh giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường.

5/5 - (1 bình chọn)